Счетоводна кантора "Василев акаунтинг"

RSS Емисии

Последните 20 новини
 • Договаряне без предварително обявление 00530-2017-0098 "Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени за административни сгради, управлявани от НАП“, в две обособени позиции ..."
 • Важно за тези, които стопанисват обекти за продажби и/или зареждания на течни горива за собствени нужди

  Уважаеми клиенти,

  Във връзка с издадена Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства, обнародвана в Държавен вестник, бр. 76 от 19 септември 2017 г. и на основание чл. 16а, ал. 2 във връзка с параграф 31, ал. 2 от преходните разпоредби на Наредбата тези, които стопанисват обекти за продажби и/или зареждания за собствени нужди на течни горива и са задължени да регистрират и отчитат продажбите/зарежданията на горива чрез електронни системи с фискална памет (ЕСФП), следва в едномесечен срок от влизането в сила да предоставят блок-схема на регистрираните ЕСФП, на електронния адрес на териториалната дирекция на НАП по местонахождение на обекта/ите.

  Изискванията за реда за предоставяне на блок схемата, съдържанието и др. може да видите тук.

  Oфициални електронни адреси на ТД на НАП са следните:

 • Публично състезание 00530-2017-0097 “Абонаментно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт (текущ и авариен), включително доставка на резервни части, възли, детайли, материали и консумативи, на асансьорни уредби, обслужващи административните сгради на ТД на НАП Бургас, в гр. Бургас и гр. Сливен“

Харалан Василев - собственик и управител на дружеството

регистриран в регистъра на съставителите на финансовите отчети под номер 00026.

Биография и квалификация:

- 11.2011 - 11.2012 - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - магистър по "Счетоводство и анализ"

- 2011 г. - Правоспособност като съставител на годишни финансови отчети по чл.35 ал.1 т.2 от Закона за счетоводството.

- 09.2007 - 10.2011 – Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, придобита степен "Бакалавър по икономика" със специалност “Маркетинг” - докато следвах в университета имах възможност да се запозная с трудовете на извести български и чуждестранни икономисти и юристи. Разширих общоикономическите си знания и получих отлична подготовка по някои правни науки, необходими в ежедневната работа на икономистите. Освен дисциплините характерни за специалността "Маркетинг" във факултета по икономически и социални науки придобих допълнителни познания по основи на счетоводството, корпоративно счетоводство, публични финанси, корпоративни финанси, статистика, основни на правото, трудово право, търговско право, международно право, право на европейския съюз, търговски марки и интелектуална собственост.

- 2003 - 2004 – Финансово-стопанска гимназия – гр. Хасково, специалност “Счетоводна отчетност”, придобита 3 квалификационна степен по професия “икономист – счетоводител” - издържани държавни изпити по теория и практика на специалността с оценки "Отличен" и "Много добър";

- 1999 - 2003 – Финансово-стопанска гимназия – гр. Хасково, специалност “Счетоводна отчетност”, придобита 2 квалификационна степен по професия “счетоводител" - по време на обучението си съм изучавал основи на счетоводството, фирмено счетоводство, банково счетоводство, бюджетно счетоводство, компютърно счетоводство, банково дело, финанси, борси, статистика, основи на правото, търговско право и някои общоикономически дисциплини. Издържани държавни изпити по теория и практика на специалността с оценки "Отличен".

- Чужд език: английски - отлично

Трудов опит:

- 01.2008 - до момента - счетоводни услуги, данъчно-осигурителни консултации, бизнес-консултации на физически и юридически лица /търговски дружества/, регистрации на фирми, ликвидации, промени в обстоятелствата по Търговския закон.

- 01.2007 - до момента – счетоводител в ЕООД “Прото” – гр. Хасково - Осчетоводяване и контрол на първични счетоводни документи, изготвяне на периодични справки и отчети за мениджмънта, НАП, НОИ, НСИ. ДДС. ТРЗ и ЛС - Декларации 1 и 6, трудови и извънтрудовоправни отношения, изготвяне на документи за пенсиониране, участие в ревизии. Осчетоводяване на външнотърговски сделки - в Европейския съюз и извън него. Участие в годишното счетоводно и данъчно приключване, заместване на главния счетоводител, контакт с одиторите на дружеството.

- 06.2005 - 03.2006 - застрахователен посредник към Лев Инс АД, осигурителен посредник  към ПОК "ДСК Родина", финансов консултант към "Джет файненс интернешънъл" и счетоводител на свободна практика.

- 11.2004 - 05.2005 - завеждащ личен състав в ЕТ “Астия – Иван Добрев – Снежана Вълкова” – гр. Хасково - Съставяне на трудови договори, заповеди, ведомости за заплати, изчисляване на работни заплати, социални осигуровки и данъци, обработване на цялата документация, свързана с персонала на определен брой фирми, изготвяне на декларации, справки и отчети за НАП, НОИ, НСИ и ИТ.

- 06.2004 - 30.06.2013 – консултант в счетоводна кантора ЕТ “Димо Димов - ДКД” - гр.Хасково – консултации и становища по трудово, търговско и осигурително право. Консултации за внедряване на финансово-счетоводен и складов софтуер.

Посетители

В момента има 11  гости и няма потребители и в сайта