Счетоводна кантора "Василев акаунтинг"

RSS Емисии

Последните 20 новини

Счетоводни услуги:

Определяне на формата за счетоводството за съответния вид фирма - ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ДЗЗД или друга;

Изготвяне на подходяща счетоводна политика за предприятието;

Проектиране и изготвяне на индивидуален сметкоплан според дейността на фирмата

Хронологично и систематично отчитане на счетоводните операции

Аналитична отчетност на стоково-материалните запаси

Изготвяне на данъчен и счетоводен амортизационен план и прилагане на подходяща амортизационна политика за активите на фирмата

Ежемесечно, тримесечно или годишно отчитане и изготвяне на отчети за приходите и разходите, баланс, отчет за паричния поток и други

Изготвяне и подаване на дневници и справки-декларации по ДДС

Изготвяне на платежни нареждания и искания и представителство пред банките

Годишно счетоводно приключване

Попълване и подаване на данъчни декларации

Публикуване на отчети в Агенцията по вписванията

Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Главна инспекция по труда и Статистиката

Данъчно и осигурително планиране и прогнозиране

Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство - данъци на физически лица, корпоративно облагане, данък върху добавена стойност, облагане в Европейския съюз

Представителство при провеждане на ревизии и одити

Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки

Изготвяне на банкови платежни документи за разплащане с НАП, НОИ, Агенция "Митници", доставчици и други

Изготвяне трудови договори съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда и нормативните актове по прилагането му

Попълване на трудови и осигурителни книжки

Изготвяне на разплащателни ведомости за заплати, сметки за изплатени суми и рекапитулации

Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори

Самостоятелно годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия

Подаване на месечна информация за осигурените от клиента лица - декларации образец 1 и 6 - включено е в ТРЗ абонамента

Подаване на информация за сключените и прекратените трудови договори в НАП

Подаване на декларации, справки и други документи пред НАП, НОИ, БНБ и НСИ

Взимане и носене на документи до обект на КЛИЕНТА

Подаване на годишни, месечни и тримесечни данъчни декларации

Подаване на годишни финансови отчети в НСИ и Агенция по вписванията

Изкарване на удостоверение за актуално състояние и липса на данъчни задължения

При необходимост издаване на фактури от името на КЛИЕНТА

Изготвяне на бизнес-планове, пазарни анализи, бизнес-консултации преди започване на бизнес, както и такива, свързани с разширяване на бизнеса

Други услуги по договаряне.

Ако желаете, може да разгледате примерен договор за счетоводно обслужване.

Посетители

В момента има 5  гости и няма потребители и в сайта