Счетоводна кантора "Василев акаунтинг"

RSS Емисии

Последните 20 новини
 • Офисът на НАП в Добрич временно няма да обслужва клиенти

  Офисът на НАП в Добрич няма да обслужва клиенти на 04.08.2020 г., вторник, от 9.00 ч. до 15.30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия.

  Предварително се извиняваме за причиненото неудобство. 

 • Внедряване на нови услуги по чл. 25 от ЗНАП

  Oт 1 август 2020 г. данните по чл. 25, ал. 1 и ал. 3 от ЗНАП ще се подават по електронен път през Е-портала за електронните услуги на НАП.  

  В Портала за електронни услуги на НАП тези услуги се намират в група услуги с наименование Информация от търговските банки и от другите доставчици на платежни услуги“.

  От днес банките и доставчиците на платежни услуги могат да подават заявления за достъп до новите услуги.

  Считано от 01.08.2020 г. ще бъдат активни услугите:

  • За подаване на данни за предоставените виртуални POS терминали съгласно чл.25, ал.1 от Закона за НАП:

  „Подаване на данни за предоставените виртуални POS терминали съгласно чл.25, ал.1 от Закона за НАП“

  • За подаване на данни за броя и стойността на трансакциите по платежна сметка, извършени чрез виртуален POS съгласно чл.25, ал.3 от Закона за НАП:

  „Подаване на данни за броя и стойността на трансакциите по платежна сметка, извършени чрез виртуален POS съгласно чл.25, ал.3 от Закона за НАП“

  Считано от 10.08.2020 г. ще бъде активна за подаване съгласно утвърдения файлов формат със заповед № ЗЦУ-843 от 22.06.2020 г. услугата:

  • За подаване на данни за открити или закрити банкови/платежни сметки съгласно чл. 25, ал.1 от Закона за НАП:

  „Подаване на данни за открити или закрити банкови/платежни сметки съгласно чл.25, ал.1 от Закона за НАП“

   

  Повече информация може да прочетете тук.

 • Онлайн търговците няма да издават касови бележки

  Електронните търговци могат да издават онлайн бележка, вместо касов бон, за извършените от тях продажби, без за това да им е необходимо физическо фискално устройство. Условие за този алтернативен начин за отчитане на продажбите е плащането за покупката да е неприсъствено - с кредитна или дебитна карта, като документът ще бъде изпращан на клиентите по имейл. Бележките се издават чрез специализиран софтуер и трябва да съдържат задължителни реквизити, като данни за търговеца, уникален номер на клиентската поръчка, референтен номер на финансовата трансакция, QR код и др.

  От НАП напомнят, че от 1 август стартира новата електронна услуга "Подаване на стандартизиран одиторски файл от лицето по чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г.". Чрез нея онлайн търговците, избрали алтернативния начин за отчитане на продажбите, ще подават ежемесечно към приходното ведомство информация за направените поръчки, по които са извършени доставки на стоки и услуги, спазвайки новите изисквания на Наредба Н-18. 

  Доставчиците на платежни услуги също подават информация към НАП, която се отнася за платежните сметки, предоставени  виртуални POS терминали и извършените трансакции.

  Допълнителна информация за тази и други електронни услуги на приходната агенция можете да видите в сайта или да получите от Информационния център на НАП на телефон: 0700 18 700. 

Министерство на финансите

:: Министерство на финансите на Република България
 1. По искане на българските власти финансовите министри на държавите-членки от еврозоната, президентът на Европейската централна банка и финансовите министри и управителите на централните банки на Дания и България решиха единодушно да включат българския лев във Валутен механизъм II (ВМ II). В процеса на вземане на това решение бе включена Европейската комисия и бяха проведени консултации с Икономическия и финансов комитет. Централният курс на българския лев е фиксиран на 1 евро = 1.95583 лева. Около този централен курс на лева ще бъде поддържан стандартният диапазон от плюс или минус 15 процента. В същото време, след внимателна оценка на адекватността и устойчивостта на валутния борд в България, бе прието, че България се присъединява към валутния механизъм със съществуващия си режим на валутен борд, като едностранен ангажимент и без допълнителни изисквания към ЕЦБ. Споразумението за участие на лева във ВМ II се основава, наред с друго, върху ангажимента на България да се присъедини едновременно към Банковия съюз и ВМ II и на изпълнението от българските власти на мерките, описани в писмото за намерения от 29 юни 2018 г., които са от значение за гладкото присъединяване и участие във ВМ II. Тези мерки са в следните шест области на политики: банков надзор, макропруденциалната рамка, надзора над небанковия финансов сектор, рамката за предотвратяване на пране на пари, рамката за несъстоятелност и управлението на държавните предприятия. Страните, участващи в процеса по ВМ II, приветстват положителната оценка за изпълнението на тези ангажименти, дадена от Европейската централна банка и Европейската комисия. Европейската централна банка също днес оповести установяването на тясно сътрудничество с Българската народна банка. Споразумението за участие на българския лев във ВМ II е придружено от твърд ангажимент на българските власти да провеждат благоразумни икономически политики с цел запазване на икономическата и финансовата стабилност и постигане на висока степен на устойчива икономическа конвергенция. Българските власти поеха ангажимент да предприемат конкретни мерки, свързани с политики в областта на небанковия финансов сектор, държавните предприятия, рамката за несъстоятелност и рамката за предотвратяване на пране на пари. България също ще продължи да извършва всеобхватните реформи в съдебната система и в политиката за борба с корупцията и организираната престъпност в България, с оглед на тяхната важност за стабилността и доверието към финансовата система. Властите заедно със съответните органи на Европейския съюз чрез подходящи инструменти ще наблюдават отблизо развитието на макроикономическата политика и осъществяването на тези мерки. Задължителните точки на интервенция във валутния механизъм ще бъдат оповестени от ЕЦБ и Българската народна банка преди отварянето на валутните пазари на 13 юли.   ПРИЛОЖЕНИЕ – Писмо на българските власти с приложени последващи ангажименти, поети при включване във ВМ II    
 2. Днес Министерството на финансите изпрати на Европейската комисия Националната програма за реформи за 2020 г. и Конвергентната програма на Република България за 2020-2023 г., изготвени в съответствие с правилата на Пакта за стабилност и растеж на ЕС и графика на т.н. „Европейски семестър“ – инициативата за предварителна координация на икономическите политики в ЕС. Пандемията от COVID-19 и породените от нея икономическа несигурност, и невъзможност за изготвяне на реалистична средносрочна макроикономическа и бюджетна прогноза, обусловиха промени в обичайното съдържание на двете програми. Поради това Националната програма за реформи и Конвергентната програма са подготвени в съответствие с предложените от Европейската комисия актуализирани Насоки за съдържанието на националните документи, с оглед тяхното префокусиране и опростяване в контекста на пандемията. Конвергентната програма е с фокус върху 2020 г., с акцент върху социално-икономическите мерки в отговор на COVID-19. В програмата е подчертано, че фискалната политика в средносрочен план ще бъде насочена към запазване на устойчивостта на бюджетната рамка. Отново е потвърден ангажиментът на страната за постигане на средносрочна бюджетна цел за структурен баланс на годишна основа в размер на -1% от БВП. От своя страна Националната програма за реформи се фокусира върху изпълнението на мерките, адресиращи специфичните препоръки на Съвета от 2019 година. В документа е представен и преглед на напредъка в изпълнението на националните цели по Стратегия „Европа 2020“, както и комплекс от мерки в области на политики, допринасящи за подобряване на бизнес средата. Съгласно променените насоки на ЕК за разработване на НПР за 2020 г., уводната част накратко представя и информация за предприетите мерки и политики в отговор на разразилата се през март 2020 г. пандемия от COVID-19. В програмата са включени и проекти, финансирани по Програмата за подкрепа на структурни реформи на ЕК. Документите са разработени от Министерството на финансите в тясно сътрудничество с министерствата и ведомствата от държавната администрация, както и с Българската народна банка, при непрекъснати консултации с представители на Европейската комисия и с участието на социалните партньори, представители на академичните среди и на неправителствения сектор.
 3. Изказването на министъра на финансите Владислав Горанов може да видите тук.
 4. „Всички мерки, които анонсираме, са свързани не с ограничаване правата на хората, а да се създаде предпоставка и невъзможност за неразпространение на заразата. Те ще важат особено и само по време на извънредното положение“. Това заяви министърът на финансите Владислав Горанов в предаването „Неделя 150“ по Българското национално радио. „Ние сме предприели мерки основно в две насоки – едната е да осигурим гъвкавост с допълнителната капитализация на ББР, така че с инструменти през търговските банки да им се даде възможност да бъдат по-гъвкави със своите клиенти, без да търпят значителни щети.“, обясни той и допълни, че се работи и с Асоциацията на банките в България, които съвместно с БНБ също обсъждат мерки, които да намалят натиска върху тези длъжници, които в първите моменти ще усетят невъзможност да обслужват своите задължения. Според него не може да се говори за мораториум върху кредитите: „Не приемаме този популистки ход, който наистина може да влоши състоянието на търговските банки, а помагаме с ресурс от страна на държавата и регулаторни мерки от страна на банковия надзор“. „Има някакво грешно разбиране, че ЕК ще раздава нови пари на отделните държави. Това, което европейските институции решиха, е, че от началото на февруари вече разпределените бюджети от действащия програмен период по отделните оперативни програми могат да бъдат използвани за борба с коронавируса, т.е. те ни казаха: „Вашите пари може да ги използвате и ние ще Ви ги признаем за допустими разходи за всички мерки, които можете да докажете, че са свързани с преодоляване на епидемията. Това не са нови пари, не са допълнителни пари които тя разпределя. Това са си нашите европейски фондове, ще използваме всички резерви, които имаме от тях като недоговорени суми, ще се приоритизират и някои вече договорени разходи, разясни министър Горанов. „Бюджетът не може да замени икономиката, той е нейна функция и е само един механизъм за преразпределение. В този смисъл гласовете на тези, които изпитват стопански неудачи държавата да даде, са малко прибързани“, посочи той. По думите му втората роля на бюджета, освен допълнителната капитализация на ББР, ще бъде насочена към субсидиране на онези работодатели, които имат планове да запазят част от заетостта си и да участват солидарно в обема на заетостта на своите работници. Финансовият министър анонсира, че през следващата седмица предстои правителството да приеме програмата, с която ще се изясни точният механизъм за участие на държавата в тази насока в съотношение 60/40. Той призова българските бизнесмени внимателно да преценят важността на работниците си и да не бързат да ги освобождават. „Допреди няколко месеца се водеха разговори за внасяне на работници от различни екзотични дестинации, за да се гарантира възможността на бизнеса да работи, сега е моментът бизнесът да прецени доколко е важен човешкият фактор и заедно с държавата да запазят заетостта през следващите месеца“, апелира той. Мнението на министъра е, че първите сектори, които е редно да получат тази подкрепа от страна на държавата, са директно засегнатите – на които беше наложено частично или почти напълно да прекратят дейността си от 13 март със заповед на министъра на здравеопазването. Министърът на финансите напомни, че сред въведените законодателни мерки е промяна на срока по отношение на декларирането и внасянето на корпоративния данък. „Очаква се доста сериозно отстъпление за фиска, поне временно, поради липсата на вноски от страна на фирмите, тъй като отлагането на срока за деклариране е свързано с отлагане на срока за авансовите вноски по ЗКПО“, допълни той. Парламентът реши да отложи срока на деклариране и изготвяне на годишните финансови отчети до юни, успоредно с това дава пълна свобода на юридическите лица сами да предвидят и да си определят печалбата, върху която да правят авансови вноски, като, естествено, могат да посочат и цифрата нула, т.е. разчитаме на преценката на всеки търговец да оцени работата си. Той изрази резерви и учудване от приетото решение на НС за т.нар. таван върху цените на определени стоки, според него тази мярка би довела до дефекти и той би предложил тя да бъде преразгледана. „Подобни мерки, дори в криза като тази, са неработещи и те по-скоро биха довели до проблем с недостиг на предлагане на определени стоки, отколкото да решат несъществуващ на този етап проблем пред нашия пазар. Не харесвам този текст и не искам да действа“, категоричен е министър Горанов. Цялото интервю на министър Владислав Горанов може да видите тук.
 5. Думата на 2019 г. е растеж – така министърът на финансите Владислав Горанов обобщи изминаваща финансова 2019 г. в обзорното предаване „Годината“ на Дарик радио. ERM II ще бъде думата на 2020 г. – прогнозира той. „Растежът се мери като съотношение на миналото и настоящето – порасна икономиката на страната, кредитният ни рейтинг, нараснаха доходите, порасна мандатът на сегашното правителство, общо взето България се движи в правилната посока и това е удовлетворяващо“, каза министър Горанов. Очакваме тази година икономиката да реализира ръст от 3,6 %, който е един от най-добрите в ЕС. Според финансовия министър това няма как да не ни радва, особено в контекста на сътресенията в глобалния свят, търговските напрежения между САЩ и Китай, между САЩ и някои европейски страни и Брекзит, който също се отразява на очакванията за развитието на европейската и световната икономика. Процесът за присъединяването на България в ERM II се движи според предварителните консултации с нашите европейски партньори – коментира още Владислав Горанов. Той обясни, че след проверката на шестте банки от ЕЦБ, е имало необходимост две български банки да засилят капиталовите си буфери, като е отнело малко време те да разработят своите планове и да бъдат утвърдени от ЕЦБ и от БНБ. В момента текат сроковете, в които тези планове ще бъдат изпълнени. Министър Горанов обясни етапите на процеса по присъединяването, като припомни, че през лятото на 2018 г. нашата страна е подала сигнал, че искаме да се присъединим едновременно към ERM II и да установим тясно сътрудничество с банковия съюз, с ясните ангажименти, които страната е готова да поеме. Сега изчакваме положителна оценка на ЕЦБ за изпълнението на плановете за увеличението на капиталовите буфери на двете наши банки. „Подаването на заявление за участие във Валутно-курсовия механизъм е описано ясно в нормите на ЕС и на ЕЦБ – това е един лист хартия, той се разглежда обикновено в петъчен ден, като решението се взима в същия ден – това не е процес, който трае с месеци, решението се взима от всички държави членки“ – каза финансовият министър и акцентира върху законодателните промени, които бяха направени и ясните стъпки на България към ERM II. На въпрос за това какви са сроковете за приключване на процеса, министър Горанов отговори, че реалистичните срокове България да влезе в т.нар. „чакалня“ за еврозоната са до края на април 2020 г. Според мнението на финансовия министър, заради валутния борд и фиксирания валутен курс, нашата страна няма причина да стои в ERM II, но такива са правилата и там престоят е минимум две години. Владислав Горанов каза още, че очаква две години да е срокът, в който да стоим в ЕRM II, и ако през април 2020 г. влезем в ERM II, на 1 януари 2023 г. е логично да осъмнем с евро валутата. Какво каза още министър Горанов за предприетите мерки след НАП-лийкс и за Наредба Н-18 можете да прочетете ТУК.

Посетители

В момента има 5  гости и няма потребители и в сайта