Счетоводна кантора "Василев акаунтинг"

Тук ще намерите информация относно съдебно-счетоводните и финансово-икономическите експертизи, някои примерни експертизи и полезни материали за всички имащи интерес в тази област.

Съдебно-счетоводна експертиза

При съдебно-счетоводните експертизи основно се установяват факти и обстоятелства, които не са правни и са необходими счетоводно-икономически знания за установяването им. Тези факти и обстоятелства обикновено са от значение за правилното решаване на съдебно дело - наказателно, гражданско или административно или приключването на досъдебно производство. Назначеното вещо лице по съдебно-счетоводна експертиза след като се запознае с акта, в който са му поставени задачите и след като се запознае с материалите по делото/досъдебното производство, следва да извърши проверка в счетоводството на определена организация или няколко организации (фирми, сдружения с нестопанска цел, бюджетни предприятия, НАП, банки, министерства и/или други, в зависимост от характера на делото) като провери първични и вторични счетоводни документи, аналитични и хронологични ведомости и счетоводни регистри, софтуерни системи за складова и счетоводна отчетност и други. След извършената проверка и обработка на получените данни, вещото лице съставя заключение, което се представя по делото не по-късно от 7 дни преди заседанието. В Заключението вещото лице дава отговор на поставените му от съответния орган въпроси. В случай, че не може да се даде отговор на даден въпрос /например поради непълна счетоводна отчетност или липса на каквато и да е счетоводна отчетност, каквито случаи има в практиката/, вещото лице трябва да посочи тези обстоятелства в заключението. Съдебно-счетоводната експертиза задължително трябва да се базира на счетоводни стандарти и счетоводни документи, а не на субективното мнение на вещото лице.

Предмет на експертизата могат да бъдат:

 • организацията на счетоводната отчетност отговаря ли на изискванията на нормативните актове;
 • счетоводната отчетност водена ли е правилно и редовно;
 • счетоводните операции съответстват ли на нормативните актове за извършване на тази дейност;
 • изчисляване на пропуснати ползи;
 • изчисляване на различни видове лихви;
 • правилно ли са оформени операциите за приемане, пазене и реализация на стоково-материалните запаси и на паричните средства;
 • има ли липси, за кой период се отнасят и кои са причините за възникването им;
 • правилно ли е извършена ревизията, обосновани ли са направените от ревизора изводи;
 • правилно ли е извършена инвентаризацията и съответства ли на вътрешните инструкции;
 • правилно ли е начислен данъка върху добавената стойност;
 • спазен ли е определен счетоводен стандарт при отчитането на определена операция;
 • включена ли е определена функция в длъжностната характеристика на ищеца/ответника и други;

Финансово-икономическа експертиза

Примерни въпроси, на които да отговори вещо лице по финансово-икономическа експертиза:

 • каква е структурата и съдържанието на финансово-икономическата дейност на фирмата, предприятието или организацията;
 • какво е финансовото състояние на организацията;
 • отразени ли са определени кредити в централния кредитен регистър при БНБ;
 • нарушени ли са производствени процеси;
 • могат ли наличните авоари да осигурят финансово-икономическата дейност на юридическото или физическото лице;
 • определяне дата на неплатежоспособност на търговско дружество и други.

Стокова експертиза

При съдебно-стоковите експертизи следва същите да се разграничат на експертиза за промишлени и експертиза за непромишлени стоки, тъй като подходът трябва да бъде различен, дори на основание, че техните компоненти са различни. В наказателното производство тази експертиза е свързана на първо място със засягане на субстанцията на стоката, отразило се върху нейното качество, предмет на съдебната експертиза, т.е. годна ли е стоката да се ползва според предназначението си. И на второ място какъв е размерът на повредата, каква част от нея би могла да се ползва за други цели и накрая, всичко това отразило ли се е и в каква степен върху цената на стоката. В наказателния процес тази експертиза се назначава за извършени длъжностни присвоявания, кражби, за престъпления против отделните отрасли на икономиката и за произ­водство на некачествена и нестандартна  продукция.
В гражданското производство съдебно-стоковата експертиза пре­ди всичко е оценителна, защото цената на стоката се отразяват всички фактори, които оказват влияние върху нейната суб­станция. И тук за препоръчване е назначаването на комплексна съдеб­на стокова експертиза. В гражданския процес тази експертиза може да бъде полезна при осъществяването на пълната имуществена отговорност.

Задачи на експертизата могат да бъдат:

 • отчитане на фирите, които се отразяват върху количеството на стоките
 • бракуването на стоково-материалните ценности
 • нещо което дава отражение и върху качест­вото, респективно върху цената на стоката, а оттам и върху отговор­ността на виновните лица;
 • начин на производство - например производството отговаря ли на определени стандарти;
 • начин на съхраняване - съхранението отговаря ли на нормативните изисквания;
 • начин на транспортиране - има ли специфични изисквания относно транспортирането на съответните стоки и спазени ли са;
 • начин на реализация.

Методи на извършване - експерт не е огра­ничен в избора на методите, които да ползва. Безспорно с описателния метод могат да се използват аналитичният и математическият метод, както и социологически и други методи с оглед изясняване на конкрет­ната обстановка по конкретното дело.

В ПРОЦЕС НА ДОПЪЛВАНЕ!

Посетители

В момента има 8  гости и няма потребители и в сайта