Счетоводна кантора "Василев акаунтинг"

RSS Емисии

Последните 20 новини
 • Договаряне без предварително 00530-2019-0002 „Доставка на природен газ за сградата на УЦ на НАП Боровец”
 • НАП: До края на идната седмица докладваме на министъра на финансите за касовите апарати

  Фирмите, ползващи софтуер за продажбите са повече от очакваното

  До края на следващата седмица експертите на НАП ще докладват в Министерството на финансите готовността на бизнеса да изпълни изискванията за смяна на касовите апарати и софтуера за управление на продажбите.

  Досега данните на приходната агенция сочат, че повечето регистрирани по ДДС фирми ползват софтуер за продажбите, а относително по-малък дял използват само касов апарат, без софтуер.

   Според НАП компаниите, които имат само фискални устройства, но не и софтуер напредват в изпълнението на новите изискванията, като над 70 % от тях вече оперират по новите правила.

  Не такова е положението обаче при фирмите, които работят със софтуер за продажбите, за които сегашните срокове могат да се окажат предизвикателство, казаха на пресконференция днес представители на приходната агенция.

  Мобилно приложение на НАП позволява всеки гражданин да проверява валидността на касовите бележки, които получава със сканирането на QR код, беше съобщено още на брифинга. Приложението е достъпно безплатно за устройства с операционни системи Андроид и IOS.

 • От 1 април касовите бележки за гориво ще съдържат подробна информация

  От 1 април 2019 г. всички касови бележки, които получаваме за заредено гориво на бензиностанциите, ще са по-подробни. Целта е крайният потребител да бъде информиран за това каква част от платената от него сума за закупените течни горива представлява косвени данъци, както и каква е продажната стойност на горивата и стойността на тяхното придобиване от търговеца. Това гласят последните промени в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

  Съгласно новите изисквания при продажба/зареждане на течни горива във фискалния бон, издаван на бензиностанциите, ще трябва да е отпечатана на отделни редове по вид гориво и информация за:

  - размер на ДДС за продаденото/зареденото гориво;

  - размер на акциза за продаденото/зареденото гориво;

  - продажна цена на горивото без акциз и без данък върху добавената стойност (нето стойност);

  - покупна цена на горивото без акциз и без ДДС (покупна стойност).

  От НАП обръщат внимание, че разликата между крайната продажна цена и покупната му цена не трябва да се възприема като печалба за търговеца, тъй като в този марж се включват и други разходи на съответната бензиностанция за продажбата на горивото – заплати, обучения, сервиз и др. От НАП допълват още, че доработването на фискалните системи на бензиностанциите съгласно последните изисквания в Наредба Н-18 няма да изискват допълнително изпитване, тестване и одобрение от Българския институт по метрология.

  Допълнителна информация за промените, свързани с отчитането на оборотите може да се получи на телефона на Информационния център на НАП 070018700. 

Тук ще намерите информация относно съдебно-счетоводните и финансово-икономическите експертизи, някои примерни експертизи и полезни материали за всички имащи интерес в тази област.

Съдебно-счетоводна експертиза

При съдебно-счетоводните експертизи основно се установяват факти и обстоятелства, които не са правни и са необходими счетоводно-икономически знания за установяването им. Тези факти и обстоятелства обикновено са от значение за правилното решаване на съдебно дело - наказателно, гражданско или административно или приключването на досъдебно производство. Назначеното вещо лице по съдебно-счетоводна експертиза след като се запознае с акта, в който са му поставени задачите и след като се запознае с материалите по делото/досъдебното производство, следва да извърши проверка в счетоводството на определена организация или няколко организации (фирми, сдружения с нестопанска цел, бюджетни предприятия, НАП, банки, министерства и/или други, в зависимост от характера на делото) като провери първични и вторични счетоводни документи, аналитични и хронологични ведомости и счетоводни регистри, софтуерни системи за складова и счетоводна отчетност и други. След извършената проверка и обработка на получените данни, вещото лице съставя заключение, което се представя по делото не по-късно от 7 дни преди заседанието. В Заключението вещото лице дава отговор на поставените му от съответния орган въпроси. В случай, че не може да се даде отговор на даден въпрос /например поради непълна счетоводна отчетност или липса на каквато и да е счетоводна отчетност, каквито случаи има в практиката/, вещото лице трябва да посочи тези обстоятелства в заключението. Съдебно-счетоводната експертиза задължително трябва да се базира на счетоводни стандарти и счетоводни документи, а не на субективното мнение на вещото лице.

Предмет на експертизата могат да бъдат:

 • организацията на счетоводната отчетност отговаря ли на изискванията на нормативните актове;
 • счетоводната отчетност водена ли е правилно и редовно;
 • счетоводните операции съответстват ли на нормативните актове за извършване на тази дейност;
 • изчисляване на пропуснати ползи;
 • изчисляване на различни видове лихви;
 • правилно ли са оформени операциите за приемане, пазене и реализация на стоково-материалните запаси и на паричните средства;
 • има ли липси, за кой период се отнасят и кои са причините за възникването им;
 • правилно ли е извършена ревизията, обосновани ли са направените от ревизора изводи;
 • правилно ли е извършена инвентаризацията и съответства ли на вътрешните инструкции;
 • правилно ли е начислен данъка върху добавената стойност;
 • спазен ли е определен счетоводен стандарт при отчитането на определена операция;
 • включена ли е определена функция в длъжностната характеристика на ищеца/ответника и други;

Финансово-икономическа експертиза

Примерни въпроси, на които да отговори вещо лице по финансово-икономическа експертиза:

 • каква е структурата и съдържанието на финансово-икономическата дейност на фирмата, предприятието или организацията;
 • какво е финансовото състояние на организацията;
 • отразени ли са определени кредити в централния кредитен регистър при БНБ;
 • нарушени ли са производствени процеси;
 • могат ли наличните авоари да осигурят финансово-икономическата дейност на юридическото или физическото лице;
 • определяне дата на неплатежоспособност на търговско дружество и други.

Стокова експертиза

При съдебно-стоковите експертизи следва същите да се разграничат на експертиза за промишлени и експертиза за непромишлени стоки, тъй като подходът трябва да бъде различен, дори на основание, че техните компоненти са различни. В наказателното производство тази експертиза е свързана на първо място със засягане на субстанцията на стоката, отразило се върху нейното качество, предмет на съдебната експертиза, т.е. годна ли е стоката да се ползва според предназначението си. И на второ място какъв е размерът на повредата, каква част от нея би могла да се ползва за други цели и накрая, всичко това отразило ли се е и в каква степен върху цената на стоката. В наказателния процес тази експертиза се назначава за извършени длъжностни присвоявания, кражби, за престъпления против отделните отрасли на икономиката и за произ­водство на некачествена и нестандартна  продукция.
В гражданското производство съдебно-стоковата експертиза пре­ди всичко е оценителна, защото цената на стоката се отразяват всички фактори, които оказват влияние върху нейната суб­станция. И тук за препоръчване е назначаването на комплексна съдеб­на стокова експертиза. В гражданския процес тази експертиза може да бъде полезна при осъществяването на пълната имуществена отговорност.

Задачи на експертизата могат да бъдат:

 • отчитане на фирите, които се отразяват върху количеството на стоките
 • бракуването на стоково-материалните ценности
 • нещо което дава отражение и върху качест­вото, респективно върху цената на стоката, а оттам и върху отговор­ността на виновните лица;
 • начин на производство - например производството отговаря ли на определени стандарти;
 • начин на съхраняване - съхранението отговаря ли на нормативните изисквания;
 • начин на транспортиране - има ли специфични изисквания относно транспортирането на съответните стоки и спазени ли са;
 • начин на реализация.

Методи на извършване - експерт не е огра­ничен в избора на методите, които да ползва. Безспорно с описателния метод могат да се използват аналитичният и математическият метод, както и социологически и други методи с оглед изясняване на конкрет­ната обстановка по конкретното дело.

В ПРОЦЕС НА ДОПЪЛВАНЕ!

Посетители

В момента има 7  гости и няма потребители и в сайта