Счетоводна кантора "Василев акаунтинг"

RSS Емисии

Последните 20 новини
 • До 1 март работодателите подават справки за доходи, изплатени през 2020 г.

  Близо 46 хил. фирми получиха напомняне по имейл за наближаващия срок

  1 март е крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2020 г. доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, са длъжни да представят в НАП справка за платените суми по електронен път. Това е така, защото законоустановения срок 28 февруари изтича в неприсъствен ден тази година. 

  В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от други източници, включително облагаемите парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък като например дивиденти и ликвидационни дялове, доходи от прехвърляне на права и имущество и други доходи, изчерпателно изброени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
  В справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, работодателите обявяват изплатените през 2020 година облагаеми доходи по трудови и служебни правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. 
  Справките могат да бъдат подадени чрез две електронни услуги, достъпни с персонален идентификационен код /ПИК/ и квалифициран електронен подпис /КЕП/. Чрез тях работодателите виждат на екран справките с подадените от тях данни, като могат да ги изтеглят под формата на таблица. Пред тях се визуализират:
  -„Актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“;
  -„Актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения“.
  Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП на 0700 18 700, на цената на един градски разговор.

   

  1 март е крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2020 г. доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, са длъжни да представят в НАП справка за платените суми по електронен път. Това е така, защото законоустановения срок 28 февруари изтича в неприсъствен ден тази година. 

  В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от други източници, включително облагаемите парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък като например дивиденти и ликвидационни дялове, доходи от прехвърляне на права и имущество и други доходи, изчерпателно изброени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

  В справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, работодателите обявяват изплатените през 2020 година облагаеми доходи по трудови и служебни правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. 

  Справките могат да бъдат подадени чрез две електронни услуги, достъпни с персонален идентификационен код /ПИК/ и квалифициран електронен подпис /КЕП/. За улеснение на работодателите, приходната агенция предоставя и две допълнителни електронни услуги, с които може да се извърши проверка на вече подадените данни, като те могат и да се експортират под формата на таблица. Пред тях се визуализират:

   

  • „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“;
  • „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения“.

  Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП на 0700 18 700, на цената на един градски разговор.

 • Приключи процедурата за избор на независими експерти за включване в списъка, поддържан от Европейската комисия (ЕК)

  Приключи процедурата за избор на независими експерти за включване в списъка, поддържан от Европейската комисия (ЕК) съгласно Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 година относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз.

  Процедурата бе открита на 29.12.2020 г. и протече на два етапа – подбор по документи и събеседване, като в нея взеха участие 17 кандидати.

  С Решение № Р-ЦУ-17/19.02.2021 г. изпълнителният директор на НАП определи 5 независими експерти за включване в списъка, поддържан от ЕК.

 • Изпълнителният директор на НАП издаде нова заповед с одобрени фирми, поискали подкрепа с оборотен капитал

  Изпълнителният директор на НАП издаде нова заповед с одобрени заявления на фирмите, поискали подкрепа с оборотен капитал, с която е предоставена помощ в размер на 6 851 717.48 лв. 

  Предстои издаването на нови заповеди, с които ще  бъдат одобрени за подкрепа и други дружества, кандидатствали за финансова помощ. 

  Всички кандидати могат да следят за повече информация рубриката "Подкрепа чрез оборотен капитал" в сайта на НАП. 

Събирателното дружество (СД) е уредено в гл. 11 на Търговския закон, членове 76 – 98. Според определението, дадено в закона, СД е дружество, което е образувано от две или повече лица за извършване на търговски сделки под обща форма. Съдружниците отговарят солидарно и неограничено. Исторически СД са създадени като правна форма за извършване на дребна търговска дейност от лица, които си имат доверие. СД е дружество, съдружниците в което обикновено са близки помежду си лица. СД притежава всички четири правни белега, характерни за родовата категория ТД. Наред с тях СД има свои специфични черти, които го отличават от другите търговски дружества:

 • СД е персонално и поради това за него важи всичко, което е валидно за персоналното ТД.
 • СД е винаги многолично. Дружеството се създава от две или повече лица.
 • Отделните съдружници в СД отговарят, лично, солидарно и неограничено за задълженията на дружеството към неговите кредитори.

В българската стопанска практика СД не е популярно поради следните причини:

 • Членството в СД не може да се прехвърля или наследява
 • СД не може да съществува еднолично
 • Съдружниците носят тежка отговорност за задълженията на дружеството.

Независимо от тези негови недостатъци, СД има следните предимства:

    1. Всеки съдружник управлява дружеството сам и независимо от останалите.
    2. Законът не изисква от съдружниците да инвестират някакви средства като условие за възникване на дружеството или пък на членство в дружеството.

Учредяване на СД

За учредяването на СД важи редът за общите положения на ТД. Учредяването се извършва на няколко етапа:

    - провеждане на учредително събрание, на което учредителите вземат решение за учредяване на дружеството и приемат учредителния договор (УД)

    - съдружниците трябва да поискат вписване на дружеството в ТР.

От момента, в който бъде вписано в ТР, СД възниква като правен субект.

Заявление за вписването на СД в ТР могат да подаде всеки от учредителите. То (заявлението) обаче трябва да съдържа подписите на всички учредители. При липсата на дори един подпис СД не може да бъде учредено. В ТР се вписват имената, съответно фирмата, на отделните съдружници.

Съдържание на учредителния договор на Събирателното дружество

Учредителният договор на едно СД трябва да съдържа следната информация:

 • имената, съответно фирмата и адресите на учредителите
 • фирма, седалище и адрес на управление на СД
 • предмет на дейност на СД, който може и да съществува за определен срок
 • вид и размер на вноската, която правят отделните съдружници в дружеството
 • начин на разпределение на печалбите и загубите от дейността на СД между съдружниците
 • начин на управление и представителство на дружеството.

Членство в СД. Права, задължения и отговорност на съдружниците

Съдружниците в едно СД имат следните права:

 • право на дивидент
 • право на ликвидационен дял

Частта от годишната печалба, на която има право всеки един съдружник, се определя в УД.

 • право за получаване на обезщетение за необходимите разноски, направени във връзка с дружествената дейност, както и за възможни претърпени вреди
 • право да управлява и представлява СД

Управлението на юридическото лице представлява извършване на действия от физическите лица, с които те формират волята на юридическото лице, като вземат неговите управленски решения. Представителството на ЮЛ се изразява в извършването от физически лица на действия от името и за сметка на юридическото лице, чрез които се изразява волята на юридическото лице, обикновено посредством сключване на правни сделки.

Всеки правен субект има свойството да формира своя воля и да я изявява, като най-често сключва правни сделки от свое име и за своя сметка.

Всеки съдружник има право на един глас при вземането на управленски решения, когато според дружествения договор съответните решения се взимат с мнозинство. Възможно е с дружествения договор някой от съдружниците да бъде лишен от правото си да управлява и представлява дружеството. Съдружници, които бъдат лишени от това тяхно право, имат право върху дейността на управляващите и представляващите съдружници. УД може да предвижда и допълнителни права и задължения, както и да го лиши от съществуващи. Всичко зависи от приетия УД.

Съдружниците в едно СД са натоварени със следните задължения:

 •     да направят дялова вноска в дружеството
 •     да управляват и представляват дружеството
 •     да се въздържат от извършване на конкурентна дейност. Това означава, че няма право да участва в други дружества или да сключва сделки, отнасящи се до предмета на дейност на дружеството, за своя сметка, освен ако не получи съгласие от дружеството.

Ако един съдружник в СД не изпълнява задълженията си, той може да бъде изключен от дружеството, след като съдът вземе такова решение.

Отговорността на един съдружник в СД се изразява в това, че той отговаря лично, неограничено, солидарно и субсидиарно за задълженията на СД към неговите кредитори.

Лично означава, че съдружникът отговаря с личното си имущество. Неограничено означава, че съдружникът може да бъде принуден да плати всички дългове на дружеството в пълен размер. Солидарно означава, че кредиторите на дружеството могат да искат плащането на целия дълг поотделно от всеки съдружник. Субсидиарно означава, че пръв и основен длъжник за плащането на дълговете е СД. Поради това кредиторите трябва да искат най-напред от него да плати дълговете си. Само ако активите на дружеството се окажат недостатъчни, кредиторите могат да искат от съдружниците да платят остатъка от дълга.

Управление на СД

По правило всеки един съдружник сам и независимо от останалите може да управлява и представлява СД, т.е. всеки съдружник може сам взима управленски решения и сам да сключва договори от името и за сметка на СД. Това правило за управление важи, само ако в УД не е посочено нещо друго. Във всички случаи имената на лицата, които представляват и управляват дружеството, се вписват в ТР.

Правото на отделно управление на всеки съдружник е ограничено до обикновеното управление. За вземане на управленски решения, които излизат извън обикновеното управление и които могат да бъдат условно означени като необикновено управление на дружеството, се изисква съгласието на всички съдружници (единодушно решение). Това налага да се изясни кои въпроси се решават от необикновеното управление на дружеството:

 •     решение за изменение на дружествения договор и за приемане на нови съдружници
 •     решение за прекратяване на дружеството, което изисква абсолютно единодушие
 •     решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти на дружеството, докато за движимите имоти решение може да вземе и един съдружник.

Основание за прекратяване на СД

Прекратяването на едно СД е противоположно не неговото учредяване. Под прекратяване на дружеството трябва да се разбира прекратяване на дейността на СД. След като дружеството се прекрати, то продължава да съществува като правен субект, не може да извършва търговска дейност. Занапред то трябва само да приключи дейността, която е започнало преди процедурата по прекратяване. ТЗ предвижда основания за прекратяване, които са различни за различните ТД. Те (основанията за прекратяване) са:

    дружеството ще се прекрати след единодушно решение на съдружниците, т.е. по тяхно взаимно съгласие.

    дружеството ще се прекрати с изтичане на срока за неговото съществуване, ако има такъв.

    дружеството ще се прекрати със смъртта или поставянето под пълно запрещение на който и да е от съдружниците. Личността на всеки съдружник е решаваща за функционирането на СД.

    дружеството ще се прекрати с писмено предизвестие от един съдружник до останалите, което трябва да се направи поне шест месеца преди прекратяването.

    дружеството ще се прекрати с обявяването му в несъстоятелност и в други случаи, предвидени в закона.

След прекратяването си СД навлиза във фаза на ликвидация.

Цена за регистрация на Събирателно дружество: 320 лв

Върху цената не се начислява ДДС.

Цената включва: Всички държавни такси и хонорари, цялостна регистрация на дружеството в Агенция по вписванията и получаване на удостоверение за регистрация.
Цената не включва: Нотариална заверка на подписи; Превод и легализация на документи от и на чужди езици и доставка на документи извън границите на страната.

Регистрацията в Дирекция "Инспекция по труда" е предмет на отделно договаряне.

Посетители

В момента има 3  гости и няма потребители и в сайта