Счетоводна кантора "Василев акаунтинг"

Командитно дружество – КД


Командитното дружество е уредено в гл. 12 от Търговския закон или членове от 99-112. КД е много близо до Събирателното дружество, защото и двете са персонални търговски дружества, и двете винаги са многолични ТД - форма за извършване на дребна по обем търговска дейност от лица, които си има голямо лично доверие. Поради близостта между КД и СД , ТЗ предвижда, че като цяло за КД ще се прилагат правилата за СД. Въпреки близостта между двете търговски дружества КД си има своите специфични правни белези, отличаващи го от СД и го правят самостоятелен вид ТД, различен от СД. Поради тези специфични само за КД белези, законът в гл. 12 урежда някои особени правила за КД.

Понятие за КД

Според легалното определение на Търговския закон, командитно дружество се образува от 2 или повече лица за извършване на търговска дейност от обща фирма като поне един от съдружниците е неограничен и солидарно отговорен за задълженията на дружеството, а останалите съдружници отговарят до размера на уговорената вноска. От това определение следва, че специфични белези за КД са, че то има 2 групи съдружници – първата група – неограничено отговорните съдружници (такива има и СД), втората група – ограничено отговорните съдружници (ООС), които СД няма. Поради наличието на ООС, гл. 12 на ТЗ създава някои особени правила за КД в сравнение със СД.

Особени правила

Първа група особености – особености във връзка с учредяването на КД:

1) В учредителния договор (УД) трябва да се посочи кои от съдружниците са неограничено отговорни (НОС) и кои са ограничено отговорни за задълженията на дружеството. УД на КД трябва да има същото съдържание като този на СД, но още един допълнителен реквизит;

2) Във фирмата на КД трябва да се включат фамилното име или фирмата на поне един неограничено отговорен съдружник – във фирмата не трябва да се сочи името на ограничено отговорен съдружник;

3) Писменото заявление, подадено до агенцията по вписванията за вписване на дружеството трябва да се подпише не от всички съдружници, както е при СД, а само от всички неограничено отговорни съдружници.

Втората група особености – във връзка с правата, задълженията и отговорностите на съдружниците.

НОС имат същите права, задължения и отговорности като тези в СД. Законът предвижда особености за правата, задълженията и отговорностите на ООС. Те има по-малко права при участието си в КД, но за сметка на това имат и по-малко задължения от НОС. ООС нямат право, но и нямат задължение да управляват КД. ООС не е задължен да се въздържа от извършване на конкурентна дейност, само НОС имат такова задължение. ООС има всички останали права и задължения, каквито има и НОС- право на дивидент, право на ликвидационен дял и други. Особености в отговорността на ООС. Той също е солидарен и субсидиарно отговорен за задълженията на дружеството към неговите кредитори. Неговата отговорност обаче е ограничена до размера на уговорената вноска в дружеството.

Третата група особености – във връзка с управлението на КД

По правило дружеството се управлява и представлява поотделно от всеки неограничено отговорен съдружник или това означава, че всички ООС са отстранени от управлението на дружеството. Това важи само за обикновеното управление на КД. Поради това, ООС не са отстранени от участие в необикновеното управление. Управленски решения по въпросите на необикновеното управление на КД се вземат с единодушие от всички съдружници на КД – както от НОС, така и от ООС; това означава, че един ООС може да блокира вземане на управленско решение, ако гласува против това решение. За управлението на КД важи всичко, което важи и за управлението на СД с изключение на по-горе споменатите.


Особеност при основанията за прекратяване на едно КД - за разлика от СД, КД няма да се прекрати със смъртта или поставянето под пълно запрещение или обявяването в несъстоятелност на някой от ООС.

Цена за регистрация на командитно дружество: 420 лв

Цената включва: държавна такса, банкова такса, хонорар за изготвяне на документи и подаването им в Агенция по вписванията, актуално състояние след регистрацията на фирмата.

Цената не включва: нотариални такси, лицензни такси, хонорари за преводи и легализация на документи.

Регистрацията в Дирекция "Инспекция по труда" е предмет на отделно договаряне.

Посетители

В момента има 17  гости и няма потребители и в сайта