Счетоводна кантора "Василев акаунтинг"

RSS Емисии

Последните 20 новини
 • До 1 март работодателите подават справки за доходи, изплатени през 2020 г.

  Близо 46 хил. фирми получиха напомняне по имейл за наближаващия срок

  1 март е крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2020 г. доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, са длъжни да представят в НАП справка за платените суми по електронен път. Това е така, защото законоустановения срок 28 февруари изтича в неприсъствен ден тази година. 

  В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от други източници, включително облагаемите парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък като например дивиденти и ликвидационни дялове, доходи от прехвърляне на права и имущество и други доходи, изчерпателно изброени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
  В справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, работодателите обявяват изплатените през 2020 година облагаеми доходи по трудови и служебни правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. 
  Справките могат да бъдат подадени чрез две електронни услуги, достъпни с персонален идентификационен код /ПИК/ и квалифициран електронен подпис /КЕП/. Чрез тях работодателите виждат на екран справките с подадените от тях данни, като могат да ги изтеглят под формата на таблица. Пред тях се визуализират:
  -„Актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“;
  -„Актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения“.
  Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП на 0700 18 700, на цената на един градски разговор.

   

  1 март е крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2020 г. доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, са длъжни да представят в НАП справка за платените суми по електронен път. Това е така, защото законоустановения срок 28 февруари изтича в неприсъствен ден тази година. 

  В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от други източници, включително облагаемите парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък като например дивиденти и ликвидационни дялове, доходи от прехвърляне на права и имущество и други доходи, изчерпателно изброени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

  В справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, работодателите обявяват изплатените през 2020 година облагаеми доходи по трудови и служебни правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. 

  Справките могат да бъдат подадени чрез две електронни услуги, достъпни с персонален идентификационен код /ПИК/ и квалифициран електронен подпис /КЕП/. За улеснение на работодателите, приходната агенция предоставя и две допълнителни електронни услуги, с които може да се извърши проверка на вече подадените данни, като те могат и да се експортират под формата на таблица. Пред тях се визуализират:

   

  • „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“;
  • „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения“.

  Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП на 0700 18 700, на цената на един градски разговор.

 • Приключи процедурата за избор на независими експерти за включване в списъка, поддържан от Европейската комисия (ЕК)

  Приключи процедурата за избор на независими експерти за включване в списъка, поддържан от Европейската комисия (ЕК) съгласно Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 година относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз.

  Процедурата бе открита на 29.12.2020 г. и протече на два етапа – подбор по документи и събеседване, като в нея взеха участие 17 кандидати.

  С Решение № Р-ЦУ-17/19.02.2021 г. изпълнителният директор на НАП определи 5 независими експерти за включване в списъка, поддържан от ЕК.

 • Изпълнителният директор на НАП издаде нова заповед с одобрени фирми, поискали подкрепа с оборотен капитал

  Изпълнителният директор на НАП издаде нова заповед с одобрени заявления на фирмите, поискали подкрепа с оборотен капитал, с която е предоставена помощ в размер на 6 851 717.48 лв. 

  Предстои издаването на нови заповеди, с които ще  бъдат одобрени за подкрепа и други дружества, кандидатствали за финансова помощ. 

  Всички кандидати могат да следят за повече информация рубриката "Подкрепа чрез оборотен капитал" в сайта на НАП. 

Командитно дружество – КД


Командитното дружество е уредено в гл. 12 от Търговския закон или членове от 99-112. КД е много близо до Събирателното дружество, защото и двете са персонални търговски дружества, и двете винаги са многолични ТД - форма за извършване на дребна по обем търговска дейност от лица, които си има голямо лично доверие. Поради близостта между КД и СД , ТЗ предвижда, че като цяло за КД ще се прилагат правилата за СД. Въпреки близостта между двете търговски дружества КД си има своите специфични правни белези, отличаващи го от СД и го правят самостоятелен вид ТД, различен от СД. Поради тези специфични само за КД белези, законът в гл. 12 урежда някои особени правила за КД.

Понятие за КД

Според легалното определение на Търговския закон, командитно дружество се образува от 2 или повече лица за извършване на търговска дейност от обща фирма като поне един от съдружниците е неограничен и солидарно отговорен за задълженията на дружеството, а останалите съдружници отговарят до размера на уговорената вноска. От това определение следва, че специфични белези за КД са, че то има 2 групи съдружници – първата група – неограничено отговорните съдружници (такива има и СД), втората група – ограничено отговорните съдружници (ООС), които СД няма. Поради наличието на ООС, гл. 12 на ТЗ създава някои особени правила за КД в сравнение със СД.

Особени правила

Първа група особености – особености във връзка с учредяването на КД:

1) В учредителния договор (УД) трябва да се посочи кои от съдружниците са неограничено отговорни (НОС) и кои са ограничено отговорни за задълженията на дружеството. УД на КД трябва да има същото съдържание като този на СД, но още един допълнителен реквизит;

2) Във фирмата на КД трябва да се включат фамилното име или фирмата на поне един неограничено отговорен съдружник – във фирмата не трябва да се сочи името на ограничено отговорен съдружник;

3) Писменото заявление, подадено до агенцията по вписванията за вписване на дружеството трябва да се подпише не от всички съдружници, както е при СД, а само от всички неограничено отговорни съдружници.

Втората група особености – във връзка с правата, задълженията и отговорностите на съдружниците.

НОС имат същите права, задължения и отговорности като тези в СД. Законът предвижда особености за правата, задълженията и отговорностите на ООС. Те има по-малко права при участието си в КД, но за сметка на това имат и по-малко задължения от НОС. ООС нямат право, но и нямат задължение да управляват КД. ООС не е задължен да се въздържа от извършване на конкурентна дейност, само НОС имат такова задължение. ООС има всички останали права и задължения, каквито има и НОС- право на дивидент, право на ликвидационен дял и други. Особености в отговорността на ООС. Той също е солидарен и субсидиарно отговорен за задълженията на дружеството към неговите кредитори. Неговата отговорност обаче е ограничена до размера на уговорената вноска в дружеството.

Третата група особености – във връзка с управлението на КД

По правило дружеството се управлява и представлява поотделно от всеки неограничено отговорен съдружник или това означава, че всички ООС са отстранени от управлението на дружеството. Това важи само за обикновеното управление на КД. Поради това, ООС не са отстранени от участие в необикновеното управление. Управленски решения по въпросите на необикновеното управление на КД се вземат с единодушие от всички съдружници на КД – както от НОС, така и от ООС; това означава, че един ООС може да блокира вземане на управленско решение, ако гласува против това решение. За управлението на КД важи всичко, което важи и за управлението на СД с изключение на по-горе споменатите.


Особеност при основанията за прекратяване на едно КД - за разлика от СД, КД няма да се прекрати със смъртта или поставянето под пълно запрещение или обявяването в несъстоятелност на някой от ООС.

Цена за регистрация на командитно дружество: 420 лв

Цената включва: държавна такса, банкова такса, хонорар за изготвяне на документи и подаването им в Агенция по вписванията, актуално състояние след регистрацията на фирмата.

Цената не включва: нотариални такси, лицензни такси, хонорари за преводи и легализация на документи.

Регистрацията в Дирекция "Инспекция по труда" е предмет на отделно договаряне.

Посетители

В момента има 4  гости и няма потребители и в сайта