Счетоводна кантора "Василев акаунтинг"

RSS Емисии

Последните 20 новини
 • Актуализирани са известията за правилата на ЕС относно облагането с ДДС във връзка с оттеглянето на Обединеното Кралство

  В Рубриката “Бъдещо партньорство между ЕС и ОК” https://nra.bg/page?id=771 са публикувани актуализирани известия до заинтересованите страни за правилата на Европейския Съюз в областта на облагане с ДДС в контекста на оттеглянето на Обединеното Кралство.

 • До средата на декември фирмите плащат авансовия корпоративен данък за 2020 година

  На 15 декември изтича срокът за внасяне на последната месечна или тримесечна авансова вноска за корпоративен данък за 2020 година. Това е и последният срок, в който фирмите имат възможност да направят корекция на декларираните от тях авансови вноски за тази година.

  Фирмите, чийто приходи от продажби за предходната година надвишават 300 000 лева, са длъжни да правят авансови вноски за корпоративен данък. Те са месечни и тримесечни и се определят на база на прогнозната данъчна печалба за текущата година.

  Анализите на НАП показват, че има случаи, при които прогнозираните авансови вноски за корпоративен данък се оказват по-високи или по-ниски от дължимия годишен данък. Това може да доведе до начисляване на лихви от страна на НАП или пък до нужда от възстановяване на данък.

  В тази връзка, законодателят е дал възможност на предприятията сами да увеличават или намаляват своите авансови вноски през годината, когато смятат, че те ще се различават значително от дължимия годишен корпоративен данък. Увеличението, съответно намалението на авансовите вноски се ползва след подаване на декларация за промяна, онлайн с квалифициран електронен подпис /КЕП/ през е-портала на НАП: https://inetdec.nra.bg/eservices.html.

  Повече информация за декларирането и плащането на корпоративен данък можете да намерите на сайта на НАП: www.nap.bg, на телефона на Информационния център 0700 18 700 /на цена, съобразно тарифата на съответния оператор/.

 • Днес офисът на НАП в Казанлък ще работи с клиенти до 16:00 часа

  Днес, 10.11.2020 г., офисът на Национална агенция за приходите в Казанлък, ще приема и обслужва клиенти до 16:00 часа. Сградата на ул. „Александър Батенберг“ № 4 ще бъде затворена за дезинфекция.

  Клиентите, които разполагат с ПИК или електронен подпис, могат да ползват всички предоставяни от НАП електронни услуги на https://inetdec.nra.bg/.

  При възникнали запитвания от клиенти на офис за обслужване Стара Загора, информация може бъде получена на следните телефонни номера:

   

  • 042/692 494 и 042/692 302 – запитвания от общ характер;
  • 042/692 628 и 042/692 586 – при въпроси, свързани със здравно-осигурителен статус;
  • 042/692 339 и 042/692 639 – при въпроси, свързани с издаване на ПИК, удостоверения, копия на документи, с прием и обработка на данъчни и осигурителни декларации и справки;
  • 0431/62 509 - за ИРМ Казанлък, при въпроси, свързани с издаване на ПИК, удостоверения, копия на документи, с прием и обработка на данъчни и осигурителни декларации и справки и здравноосигурителен статус;
  • 042/692 445 - при въпроси, свързани с образувано изпълнително дело.

   

  Допълнителна информация може да бъде получена на информационния телефон на агенцията - 0700 18 700.

Командитно дружество – КД


Командитното дружество е уредено в гл. 12 от Търговския закон или членове от 99-112. КД е много близо до Събирателното дружество, защото и двете са персонални търговски дружества, и двете винаги са многолични ТД - форма за извършване на дребна по обем търговска дейност от лица, които си има голямо лично доверие. Поради близостта между КД и СД , ТЗ предвижда, че като цяло за КД ще се прилагат правилата за СД. Въпреки близостта между двете търговски дружества КД си има своите специфични правни белези, отличаващи го от СД и го правят самостоятелен вид ТД, различен от СД. Поради тези специфични само за КД белези, законът в гл. 12 урежда някои особени правила за КД.

Понятие за КД

Според легалното определение на Търговския закон, командитно дружество се образува от 2 или повече лица за извършване на търговска дейност от обща фирма като поне един от съдружниците е неограничен и солидарно отговорен за задълженията на дружеството, а останалите съдружници отговарят до размера на уговорената вноска. От това определение следва, че специфични белези за КД са, че то има 2 групи съдружници – първата група – неограничено отговорните съдружници (такива има и СД), втората група – ограничено отговорните съдружници (ООС), които СД няма. Поради наличието на ООС, гл. 12 на ТЗ създава някои особени правила за КД в сравнение със СД.

Особени правила

Първа група особености – особености във връзка с учредяването на КД:

1) В учредителния договор (УД) трябва да се посочи кои от съдружниците са неограничено отговорни (НОС) и кои са ограничено отговорни за задълженията на дружеството. УД на КД трябва да има същото съдържание като този на СД, но още един допълнителен реквизит;

2) Във фирмата на КД трябва да се включат фамилното име или фирмата на поне един неограничено отговорен съдружник – във фирмата не трябва да се сочи името на ограничено отговорен съдружник;

3) Писменото заявление, подадено до агенцията по вписванията за вписване на дружеството трябва да се подпише не от всички съдружници, както е при СД, а само от всички неограничено отговорни съдружници.

Втората група особености – във връзка с правата, задълженията и отговорностите на съдружниците.

НОС имат същите права, задължения и отговорности като тези в СД. Законът предвижда особености за правата, задълженията и отговорностите на ООС. Те има по-малко права при участието си в КД, но за сметка на това имат и по-малко задължения от НОС. ООС нямат право, но и нямат задължение да управляват КД. ООС не е задължен да се въздържа от извършване на конкурентна дейност, само НОС имат такова задължение. ООС има всички останали права и задължения, каквито има и НОС- право на дивидент, право на ликвидационен дял и други. Особености в отговорността на ООС. Той също е солидарен и субсидиарно отговорен за задълженията на дружеството към неговите кредитори. Неговата отговорност обаче е ограничена до размера на уговорената вноска в дружеството.

Третата група особености – във връзка с управлението на КД

По правило дружеството се управлява и представлява поотделно от всеки неограничено отговорен съдружник или това означава, че всички ООС са отстранени от управлението на дружеството. Това важи само за обикновеното управление на КД. Поради това, ООС не са отстранени от участие в необикновеното управление. Управленски решения по въпросите на необикновеното управление на КД се вземат с единодушие от всички съдружници на КД – както от НОС, така и от ООС; това означава, че един ООС може да блокира вземане на управленско решение, ако гласува против това решение. За управлението на КД важи всичко, което важи и за управлението на СД с изключение на по-горе споменатите.


Особеност при основанията за прекратяване на едно КД - за разлика от СД, КД няма да се прекрати със смъртта или поставянето под пълно запрещение или обявяването в несъстоятелност на някой от ООС.

Цена за регистрация на командитно дружество: 420 лв

Цената включва: държавна такса, банкова такса, хонорар за изготвяне на документи и подаването им в Агенция по вписванията, актуално състояние след регистрацията на фирмата.

Цената не включва: нотариални такси, лицензни такси, хонорари за преводи и легализация на документи.

Регистрацията в Дирекция "Инспекция по труда" е предмет на отделно договаряне.

Посетители

В момента има 3  гости и няма потребители и в сайта